Όροι μεταφοράς

Μεταφορές
Μετακομίσεις
Διανομές
Μικρομεταφορές

Όροι και Προϋποθέσεις μεταφοράς – μετακόμισης

Εισαγωγή
Οι προϋποθέσεις αυτές εξηγούν τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες όλων των μερών της παρούσας συμφωνίας. Όπου χρησιμοποιούμε τη λέξη «εσείς» ή «σας» σημαίνει ο Πελάτης: «εμείς», «εμάς» ή «μας» σημαίνει τη μεταφορική Δρομείς. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν με προηγούμενη γραπτή συμφωνία. Στις ρήτρες 4, 9, 10, 11 και 12 εκθέτουμε την ευθύνη μας έναντι σε εσάς για απώλεια και ζημιά στα προϊόντα. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις ρήτρες.
Επιπλέον σημείωση: Σας ενημερώνουμε ότι αποτελεί μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων ότι αν κατά τη φόρτωση των προϊόντων σας διαπιστώνουμε ότι δεν μπορούμε να τα παραδώσουμε την καθορισμένη ημέρα λόγω περιστάσεων πέρα ​​από τον έλεγχό μας. Π.χ. Δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη μετακίνηση στο νέο σας σπίτι λόγω μεταφοράς χρημάτων που δεν διέρχονται ή για άλλους συμβατικούς λόγους ή λόγω εξαιρετικών καιρικών συνθηκών που σημαίνει ότι δεν είμαστε σε θέση να φτάσουμε με ασφάλεια στη νέα σας διεύθυνση, χιόνι ή πλημμύρα κ.λπ. , Θα υπάρξει επιπλέον χρέωση για την επανεξαγωγή των προϊόντων σας σε μεταγενέστερη ημερομηνία, καθώς και πιθανές χρεώσεις αποθήκευσης εάν τα εμπορεύματα βρίσκονται στην κατοχή μας μέχρις ότου γίνει εκ νέου η παράδοση. Ούτε θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από εσάς ως αποτέλεσμα τέτοιων περιστάσεων.

1. Τιμολόγηση

1.1 Η προσφορά μας, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, δεν περιλαμβάνει τους τελωνειακούς δασμούς, λιμενικά τέλη αν περιλαμβάνονται, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, καταπάτηση και επιθεωρήσεις ή οποιεσδήποτε αμοιβές ή φόροι που καταβάλλονται σε κρατικούς φορείς ή οργανισμούς. Για την τιμή που αναφέρεται, συμφωνούμε να δεχθούμε την ευθύνη για απώλεια ή ζημιά στα προϊόντα και στις εγκαταστάσεις σας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2.2, 3.2, 5.2, 5.3 και των διατάξεων των άρθρων 4, 9, 10, 11 και 12.
1.2 Η προσφορά ισχύει ως έχει από την ημερομηνία έκδοσης. Εάν δεν συμπεριληφθεί ήδη στην προσφορά μας, θα ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1.2.1 Αν το έργο δεν αρχίσει την ημερομηνία που έχουμε συμφωνήσει.
1.2.2 Αν η είσοδος ή η έξοδος από τις εγκαταστάσεις σας, τις σκάλες, τους ανελκυστήρες ή τις πόρτες είναι ανεπαρκείς για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων χωρίς μηχανικό εξοπλισμό ή δομική αλλοίωση ή η προσέγγιση η οδός ή κίνηση είναι ακατάλληλη για τα οχήματα και ή φορτοεκφόρτωση είναι πάνω από 20 μέτρα από την πόρτα.
1.2.3 Αν πρέπει να πληρώσουμε τέλη στάθμευσης / πρόστιμα ή άλλα τέλη ή χρεώσεις για την εκτέλεση υπηρεσιών για λογαριασμό σας.
1.2.4 Υπάρχουν καθυστερήσεις ή γεγονότα εκτός εύλογου ελέγχου που μας αυξάνουν ή επεκτείνουν τους πόρους ή το χρόνο που επιτρέπεται να ολοκληρωθεί το συμφωνημένο έργο.
2. Εργασία που δεν συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά
2.1 Εκτός αν συμφωνηθεί γραπτώς από εμάς, δεν θα:
2.1.1 Αποσυναρμολογήσουμε ή να συναρμολογήσουμε έπιπλα οποιουδήποτε είδους.
2.1.2 Αποσύνδεση, επανασύνδεση, αποσυναρμολόγηση ή επανασυναρμολόγηση συσκευών, εξαρτημάτων, εξαρτημάτων ή εξοπλισμού.
2.1.3 Τοποθέτηση ή τοποθέτηση επικαλυμμένων δαπέδων.
2.1.4 Μετακίνηση αντικειμένων από πατάρι.
2.1.5 Μετακίνηση ή αποθήκευση οποιωνδήποτε στοιχείων που εξαιρούνται σύμφωνα με την παράγραφο 4.
2.1.6 Αποσυναρμολόγηση ή συναρμολόγηση επίπλων και εξοπλισμού κήπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των υπόστεγων, των θερμοκηπίων, των καταφυγίων κήπου, εξοπλισμού παιχνιδιών, υπαίθρου και των δορυφορικών πιάτων, κεραίες, ή μετακίνησης πλακών οδοστρώματος, φυτών κ.λπ.
2.2 Το προσωπικό μας δεν είναι εξουσιοδοτημένο να εκτελεί τέτοιες εργασίες. Συνιστούμε να απασχολήσετε ξεχωριστά ένα άτομο με τα κατάλληλα προσόντα για να πραγματοποιήσετε αυτές τις υπηρεσίες.
3. Η ευθύνη σας
3.1 Συμφωνείτε να:
3.1.1 Μας ενημερώσετε γραπτώς για την αξία των αγαθών που μεταφέρονται πριν από την έναρξη των εργασιών – αν διαπιστωθεί ότι η αξία των αγαθών που έχουν μεταφερθεί υπερβαίνει την αξία που έχετε δηλώσει Η ευθύνη μας σύμφωνα με την παράγραφο 9.1 θα μειωθεί και θα αντικατοπτρίζει την αναλογία που μας έχετε δηλωμένη εξαρχής.
3.1.2 Να αποκτήσετε με δικά σας έξοδα, πρόστιμα στάθμευσης, όλα τα έγγραφα, άδειες διακοπής κυκλοφορίας αν χρειάζεται, τελωνειακά έγγραφα, οτιδήποτε είναι απαραίτητο για την μεταφορά σας.
3.1.3 Αμοιβή για οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις στάθμευσης που επιβαρύνουν εμάς κατά την εκτέλεση των εργασιών.
3.1.4 Να βρίσκεστε η να υπάρχει κάποιος που να εκπροσωπεί εσάς καθ ‘όλη τη διάρκεια της συλλογής και της παράδοσης των αντικειμένων σας.
3.1.5 Βεβαιωθείτε ότι τα αποθέματα, οι αποδείξεις, οι φορτωτικές, τα δελτία εργασίας ή άλλα σχετικά έγγραφα υπογράφονται από εσάς ή τον εντολοδόχο σας ως επιβεβαίωση της παραλαβής ή της παράδοσης αγαθών.
3.1.6 Να λάβετε όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσετε ότι τίποτα που πρέπει να απομακρυνθεί δε θα παραμένει πίσω και ότι τίποτα δεν απομακρύνεται κατά λάθος.
3.1.7 Να εξασφαλιστεί η κατάλληλη προστασία για τα εμπορεύματα που απομένουν σε χώρους που δεν είναι κατειλημμένοι ή χωρίς παρακολούθηση, ή όπου υπάρχουν ή θα είναι παρόντες άλλοι άνθρωποι, όπως (αλλά και δεν περιορίζονται σε) μισθωτές ή εργάτες.
3.1.8 Προετοιμασία και σταθεροποίηση όλων των συσκευών ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού πριν από την απομάκρυνσή τους.
3.1.9 Αδειάστε, καθαρίστε καλά τα ψυγεία και τους καταψύκτες, καθώς δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο.
3.1.10 Βεβαιωθείτε ότι όλες οι οικιακές συσκευές και οι συσκευές κήπου, συμπεριλαμβανομένων των πλυντηρίων ρούχων, των πλυντηρίων πιάτων, των σωλήνων και των διάφορων εργαλείων είναι καθαρά και στεγνά και δεν έχουν παραμείνει ρευστά.
3.1.11 Παρέχετε σε μας μια σωστή και ενημερωμένη διεύθυνση επικοινωνίας και έναν τηλεφωνικό αριθμό κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσης των εμπορευμάτων.
3.2 Εκτός από τη δική μας αμέλεια ή παραβίαση της σύμβασης, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, κόστος ή πρόσθετες επιβαρύνσεις που ενδέχεται να προκύψουν από την αδυναμία εκπλήρωσης αυτών των ευθυνών.
4. Η ευθύνη μας
4.1 Είναι δική μας ευθύνη να παραδώσουμε τα προϊόντα σας σε εσάς χωρίς ζημιές. Με τον όρο “άθικτο” εννοούμε την ίδια κατάσταση με την εποχή κατά την οποία μεταφέρθηκαν και μόνο στην περίπτωση που έχουν συσκευαστεί από εμάς.
4.2 Σε περίπτωση που έχουμε αναλάβει δέσμευση να συσκευάσουμε τα αγαθά ή να τα κάνουμε με άλλο τρόπο έτοιμα για μεταφορά είναι δική μας ευθύνη να τα παραδώσουμε, άθικτα. Και πάλι, με τον όρο “άθικτο” εννοούμε την ίδια κατάσταση με την οποία τα παραλάβαμε.
4.3 Εάν δεν εκπληρώσουμε τις ευθύνες που προσδιορίζονται στις παραγράφους 4.1 και 4.2, εμείς, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 9, 11 και 12, θα είμαστε υπεύθυνοι βάσει της παρούσας συμφωνίας να σας αποζημιώσουμε για την αποτυχία αυτή.
4.4 Δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι να σας αποζημιώσουμε, όταν ισχύουν οι ρήτρες 2.2, 3.2, 5.2 και 5.3, εκτός εάν προκύψει απώλεια ή ζημία εξαιτίας αμέλειας ή παραβίασης της σύμβασης από μέρους μας.
4.5 Εάν δεν μας δώσετε δήλωση αξίας των αγαθών σας ή αν δεν μας ζητήσετε να αποδεχθούμε την τυπική ευθύνη σύμφωνα με την παράγραφο 9.1, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι σε εσάς για μη εκπλήρωση των ευθυνών που προσδιορίζονται στην παράγραφο 4.1 και 4.2, εκτός αν η αποτυχία αυτή προκλήθηκε από αμέλεια ή παραβίαση της σύμβασης από μέρους μας.
4.6 Το ποσό της ευθύνης μας βάσει αυτής της ρήτρας καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 11.
4.7 Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς εκ των προτέρων Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τα πρόστιμα στάθμευσης που προκύπτουν από την εκτέλεση των εργασιών.
5. Προϊόντα που δεν πρέπει να υποβληθούν για απομάκρυνση ή αποθήκευση
5.1 Εκτός εάν έχει προηγουμένως συμφωνηθεί γραπτώς από έναν διευθυντή ή άλλο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρείας, τα παρακάτω στοιχεία δεν πρέπει να υποβάλλονται για απομάκρυνση ή αποθήκευση και σε καμία περίπτωση δεν θα μεταφερθούν από εμάς. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 5.1.1 παρακάτω ενδέχεται να παρουσιάζουν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια η και φωτιά. Τα στοιχεία που αναφέρονται στα σημεία 5.1.2 έως 5.1.7 παρακάτω φέρουν άλλους κινδύνους και θα πρέπει να κάνετε τις δικές σας ρυθμίσεις για τη μεταφορά και αποθήκευση τους.
5.1.1 Απαγορευμένα ή κλεμμένα εμπορεύματα, ναρκωτικά, πορνογραφικό υλικό, δυνητικά επικίνδυνα, υγρά καύσιμα, έλαια, βλαβερά υλικά ή εκρηκτικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των φιαλών αερίου, των αερολυμάτων, των χρωμάτων, των πυροβόλων όπλων, πυρομαχικά.
5.1.2 Κοσμήματα, ρολόγια, μπιχλιμπίδια, πολύτιμοι λίθοι ή μέταλλα, χρήματα, πράξεις, τίτλοι, σφραγίδες, νομίσματα ή αγαθά ή συλλογές οποιουδήποτε παρόμοιου είδους.
5.1.3 Προϊόντα που ενδέχεται να ενθαρρύνουν τα παράσιτα ή άλλα παράσιτα ή να προκαλέσουν προσβολή ή μόλυνση.
5.1.4 Αγαθά, τα οποία κατά την άποψή μας είναι επικίνδυνα για την υγεία, βρώμικα ή ανθυγιεινά ή πιθανόν να προσελκύσουν παράσιτα. Μπορούμε να αρνηθούμε τέτοια αγαθά χωρίς ευθύνη σε σας.
5.1.5 Αναλώσιμα αντικείμενα ή και εκείνα που απαιτούν ελεγχόμενο περιβάλλον.
5.1.6 Οποιαδήποτε ζώα, πουλιά, ψάρια, ερπετά ή φυτά.
5.1.7 Προϊόντα που απαιτούν ειδική άδεια ή κυβερνητική άδεια για εξαγωγή ή εισαγωγή.
5.2 Εάν συμφωνούμε να καταργήσουμε τέτοιου είδους αγαθά, δεν θα δεχθούμε την ευθύνη για απώλεια ή ζημία εκτός αν είμαστε αμελείς ή παραβιάζουμε τη σύμβαση, οπότε θα ισχύουν όλοι αυτοί οι όροι.
5.3 Εάν υποβάλετε τέτοια αγαθά χωρίς τις γνώσεις μας, θα τα θέσουμε στη διάθεσή σας για τη συλλογή από εσάς και αν δεν τα παραλάβετε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Μπορούμε να ζητήσουμε την έκδοση κατάλληλου δικαστικού διατάγματος για τη διάθεση των εμπορευμάτων που βρίσκονται στην αποστολή. Θα μας πληρώσετε τυχόν χρεώσεις, έξοδα, αποζημιώσεις, νομικά έξοδα ή κυρώσεις που προκύπτουν από τη διάθεση των αγαθών από εμάς.
6. Ιδιοκτησία των προϊόντων
6.1 Με τη σύναψη αυτής της Συμφωνίας, εγγυάστε ότι:
6.1.1 Τα αγαθά που πρόκειται να μεταφερθούν είναι το δικά σας αγαθά, ή τα αγαθά είναι ιδιοκτησία σας χωρίς καμία νομική χρέωση. Ή
6.1.2 Έχετε την πλήρη εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη ή οποιοδήποτε έννομο συμφέρον για τα εμπορεύματα να συνάψετε την παρούσα συμφωνία και ενημερώσατε τον ιδιοκτήτη να έχει πλήρη επίγνωση αυτών των όρων και προϋποθέσεων πριν από τη σύναψη της παρούσας συμφωνίας και ότι έχει συμφωνήσει σε αυτούς;
6.1.3 Εάν οποιαδήποτε στιγμή μετά την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας μέχρι τη λήξη της, ένα άλλο πρόσωπο έχει ή ενδιαφέρεται για τα αγαθά, πρέπει να μας ενημερώσετε γραπτώς για το όνομα και τη διεύθυνσή του.
6.1.4 Θα παράσχετε πλήρη αποζημίωση και θα μας πληρώσετε σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης ή / και δαπάνες που έχουν προσβληθεί εναντίον μας εάν οποιαδήποτε από τις δηλώσεις που αναφέρονται στα σημεία 6.1.1 ή 6.1.2 είναι αναληθείς.
6.1.5 Εάν επιθυμείτε να μεταβιβάσετε την ευθύνη της παρούσας συμφωνίας σε τρίτο μέρος, πρέπει να μας ενημερώσετε εγγράφως, δίνοντάς μας το πλήρες όνομα και τη διεύθυνσή του. Θα του εκδώσουμε μια νέα συμφωνία. Η συμφωνία μας με εσάς θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου λάβουμε μια υπογεγραμμένη συμφωνία από το τρίτο μέρος.
7. Χρεώσεις αν αναβάλλετε ή ακυρώσετε την αφαίρεση
7.1 Με τη αποδοχή των όρων θα λάβετε στο email σας απάντηση και με σύνδεσμο να καταβάλετε το 30% της προσυμφωνημένης τιμής μεσώ της viva payments για λογαριασμό μας για να ισχύει η σύμβαση μεταφοράς (Θα πρέπει το ποσό να καταβληθεί εντός 48 ώρων).Σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης της παρούσας Συμφωνίας, διατηρούμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε ένα τέλος αναβολής ή ακύρωσης ανάλογα με το ύψος της ειδοποίησης που αναφέρεται παρακάτω στα σημεία 7.1.1 – 7.1.4. Οι “Εργάσιμες ημέρες” αναφέρονται στην κανονική εβδομάδα εργασίας από Δευτέρα έως Παρασκευή και αποκλείουν τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.
7.1.1 Πάνω από 10 εργάσιμες ημέρες πριν από τη μεταφορά σας: χωρίς χρέωση μόνο τυχόν έξοδα ακύρωσης συναλλαγής.
7.1.2 Μεταξύ 5 και 9 εργάσιμων ημερών συμπεριλαμβανομένης πριν την έναρξη της απομάκρυνσης: όχι περισσότερο από 10% του τέλους απομάκρυνσης.
7.1.3 Λιγότερο από 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την απογείωση έπρεπε να ξεκινήσει: όχι περισσότερο από το 20% της χρέωσης απομάκρυνσης.
7.1.4 Την ημέρα έναρξης της εργασίας ή οποτεδήποτε μετά την έναρξη του έργου: 100% των χρεώσεων μας.
8. Πληρωμή
8.1 Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από εμάς γραπτώς, η πληρωμή απαιτείται εξ ολοκλήρου με εκκαθαρισμένα ποσά πριν από την περίοδο μεταφοράς. Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να ξεκινήσουμε την μεταφορά ή έως ότου ληφθεί αυτή η πληρωμή.
8.2 Για όλα τα ποσά που μας έχέτε καθυστερήσει, θα χρεώνουμε επιτόκιο σε ημερήσια βάση, υπολογιζόμενο σε 8% ετησίως.
9. Προσδιορισμός του ποσού της ευθύνης μας για απώλεια ή ζημιά
9.1 Τυπική ευθύνη:
9.1.1 Εάν μας συμβουλευτείτε για την αξία των προϊόντων σας, πριν από την έναρξη των εργασιών και υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3.1.1, το ποσό της ευθύνης μας έναντι σε εσάς σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας των αγαθών αυτών κατά παράβαση της ρήτρας 4 και θα καθοριστεί με τις ρήτρες 9.1.2, 9.1.3 και 11, μέχρι τη μέγιστη οφειλή 3000 ευρώ σε περίπτωση πλήρους απώλειας των αγαθών. – Μπορούμε να συμφωνήσουμε να δεχθούμε την ευθύνη για μεγαλύτερο ποσό, οπότε μπορούμε να κάνουμε πρόσθετη χρέωση.
9.1.2 Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας των προϊόντων σας κατά παράβαση της ρήτρας 4, η ευθύνη μας έναντι σε εσάς δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος της επισκευής ή της αντικατάστασής τους, όποιο είναι το μικρότερο ποσό, λαμβανομένης υπόψη της ηλικίας και της κατάστασης του αγαθού σας αμέσως πριν από την απώλεια ή τη ζημία τους, μέχρι τη μέγιστη ευθύνη των 3000 ευρώ που αναφέρεται στη ρήτρα 9.1.1 (εκτός αν συμφωνήσαμε υψηλότερο ποσό μαζί σας).
9.1.3 Σε περίπτωση που το χαμένο ή το κατεστραμμένο αντικείμενο είναι μέρος ζεύγους ή σετ, η ευθύνη μας έναντι σε εσάς, όταν εκτιμάται ως το κόστος αντικατάστασης αυτού του στοιχείου, πρέπει να εκτιμηθεί ως ένα ποσό ίσο με το κόστος αυτού του στοιχείου απομονωμένο και όχι το κόστος αυτού του αντικειμένου ως μέρος ενός ζεύγους ή σετ. και πάντα έως το ποσό που αναφέρετε στη παράγραφο 9.1.1
9.2 Περιορισμένη Ευθύνη:
9.2.1 Εάν δεν μας δώσετε γραπτή αποτίμηση πριν από την έναρξη των εργασιών ή δεν απαιτήσετε από εμάς να εφαρμόσουμε την Τυπική Ευθύνη σύμφωνα με την παράγραφο 9.1, τότε η υποχρέωσή μας έναντι σε εσάς θα καθοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 9.1.3, 9.2.2 Και 11.
9.2.2 Σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς στα προϊόντα σας που προκλήθηκε από την αμέλεια ή την παράβαση της σύμβασής μας, η ευθύνη μας προς εσάς δεν θα υπερβαίνει τις 5 ευρώ ανά τεμάχιο. .
9.3 Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 9.1 και 9.2 ανωτέρω, θα δεχθούμε την ευθύνη για απώλεια ή ζημία μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) που προκύπτουν από την αμέλειά μας ή την παραβίαση της σύμβασης, ενώ τα αγαθά βρίσκονται στη φυσική κατοχή μας, ή (β) Την κατοχή άλλων εάν η απώλεια ή η βλάβη έχει αποδειχθεί ότι προκλήθηκε από την αποτυχία μας να συσκευάσουμε τα αγαθά σε ένα λογικό πρότυπο όπου έχουμε συμβληθεί εμείς όμως να τα συσκευάσουμε. 9.4 Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, ένα είδος ορίζεται ως:
9.4.1 Ολόκληρο το περιεχόμενο ενός κιβωτίου, δέματος, συσκευασίας, χαρτοκιβωτίου.
9.4.2 Οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο ή πράγμα που μετακινείται, χειρίζεται ή αποθηκεύεται από εμάς.
10. Ζημιές σε χώρους ή σε περιουσιακά στοιχεία εκτός των αγαθών
10.1 Επειδή οι αντισυμβαλλόμενοι τρίτων ή άλλοι είναι συχνά παρόντες κατά τη στιγμή της συλλογής ή της παράδοσης, δεν είναι πάντοτε δυνατό να διαπιστωθεί ποιος ήταν υπεύθυνος για τη ζημία. Ως εκ τούτου, η ευθύνη μας περιορίζεται ως εξής:
10.1.1 Εάν Προξενήσουμε απώλεια ή βλάβη σε χώρους ή σε περιουσιακά στοιχεία εκτός των αγαθών για απομάκρυνση ως αποτέλεσμα της αμέλειας ή παραβίασης της σύμβασής μας, η ευθύνη μας περιορίζεται στην αποκατάσταση της πληγείσας περιοχής μόνο.
10.1.2 Εάν προξενήσουμε ζημιά εξαιτίας της μετακίνησης αγαθών σύμφωνα με τη ρητή εντολή σας, κατά των συμβουλών μας και όπου η μετακίνηση των εμπορευμάτων με τον τρόπο που τους έχει δοθεί είναι πιθανό να προκαλέσουν ζημία, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι.
10.1.3 Εάν είμαστε υπεύθυνοι για την πρόκληση ζημιάς στις εγκαταστάσεις σας ή σε περιουσιακά στοιχεία άλλα από τα εμπορεύματα που υποβάλλονται για απομάκρυνση, πρέπει να το σημειώσετε στο φύλλο εργασίας ή στην απόδειξη παραλαβής το συντομότερο δυνατό μετά την εμφάνιση ή την ανακάλυψη της ζημίας, Ή εν πάση περιπτώσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι θεμελιώδους σημασίας για τη συμφωνία.
11. Εξαίρεση ευθύνης
11.1 Σε σχέση με την Περιορισμένη Ευθύνη, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για απώλεια ή ζημιά στα προϊόντα σας ως αποτέλεσμα πυρκαγιάς ή έκρηξης εν πάση περιπτώσει που προκλήθηκε πυρκαγιά ή έκρηξη, εκτός αν είμαστε αμελείς ή παραβιάζουμε τη σύμβαση.
11.2 Εκτός αν είμαστε αμέτοχοι ή παραβιάζουμε τη σύμβαση (περίπτωση κατά την οποία η ευθύνη μας θα περιοριστεί είτε με Τυποποιημένη είτε με Περιορισμένη Ευθύνη όπως ορίζεται στην παράγραφο 9) Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή παράλειψη σε ακόλουθα προϊόντα:
11.2.1 ομόλογα, κινητές αξίες, σφραγίδες όλων των ειδών, χειρόγραφα ή άλλα έγγραφα ή ηλεκτρονικά στην κατοχή αρχεία δεδομένων, κινητά τηλέφωνα.
11.2.2 Φυτά ή αγαθά που ενδέχεται να ενθαρρύνουν τους σκώρους, τα παράσιτα ή να προκαλέσουν μόλυνση.
11.2.3 Αναλώσιμα αντικείμενα ή / και αυτά που απαιτούν ελεγχόμενο περιβάλλον.
11.2.4 Γούνες, κοσμήματα, ρολόγια, πολύτιμοι λίθοι και μέταλλα, χρήματα, νομίσματα, πράξεις.
11.2.5 Οποιαδήποτε ζώα, πουλιά ή ψάρια.
11.3 Σε σχέση με την Τυποποιημένη Ευθύνη και την Περιορισμένη Ευθύνη, εκτός από την αμέλεια ή την παράβαση της Σύμβασής μας, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή παράλειψη να παράγουμε τα εμπορεύματα εάν προκληθούν από οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιστάσεις :
11.3.1 Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για καθυστερήσεις ή αποτυχίες παροχής υπηρεσιών βάσει της παρούσας Συμφωνίας ως αποτέλεσμα πολέμου, εισβολής, πράξεων ξένων εχθρών, εχθροπραξιών (ανεξάρτητα από το αν ο πόλεμος δηλώνεται ή όχι), εμφύλιου πολέμου, τρομοκρατίας, εξέγερσης και / ή στρατιωτικού πραξικοπήματος , Πράξη του Θεού, αντίξοες καιρικές συνθήκες, βιομηχανική δράση τρίτων, ώρες αναχώρησης ή άφιξης, συμφόρηση λιμένα ή άλλα τέτοια γεγονότα εκτός του εύλογου ελέγχου μας.
11.3.2 Απώλεια ή ζημιά που προέρχεται από ιοντίζουσες ακτινοβολίες ή από ραδιενεργό μόλυνση.
11.3.3 Απώλεια ή βλάβη που προκαλείται από χημικά, βιολογικά, βιοχημικά, ηλεκτρομαγνητικά όπλα και επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.
11.3.4 Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε από Εμάς ή τους υπαλλήλους ή τους αντιπροσώπους μας σε περιπτώσεις όπου: (α) δεν υπάρχει παραβίαση της παρούσας Σύμβασης από εμάς ή από οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους ή τους αντιπροσώπους μας, ή (β) Η ζημία δεν αποτελεί εύλογα προβλέψιμο αποτέλεσμα οποιασδήποτε τέτοιας παραβίασης.
11.3.5 Με φυσιολογική φθορά, φυσική ή σταδιακή αλλοίωση, διαρροή ή εξάτμιση ή από φθαρτά ή ασταθή αγαθά – αυτό περιλαμβάνει τα εμπορεύματα που παραμένουν στα έπιπλα ή τις συσκευές.
11.3.6 Με τα παράσιτα, τους σκώρους, τα έντομα και παρόμοιες προσβολές.
11.3.7 Με τον καθαρισμό, την επισκευή ή την αποκατάσταση, εκτός αν κανονίσαμε την εκτέλεση του έργου αυτού.
11.3.8 Μεταβολές στις ατμοσφαιρικές συνθήκες που έχουν ως αποτέλεσμα τη μούχλα, το ιώδιο, τη σκουριά, την αμαύρωση, τη διάβρωση ή τη βαθμιαία αλλοίωση, εκτός εάν συνδέονται άμεσα με την εισροή νερού που προκαλείται από την αμέλειά μας ή την παραβίαση της σύμβασης.
11.3.9 Για οποιαδήποτε αγαθά σε ντουλάπες, συρτάρια ή συσκευές, ή σε συσκευασία, δέσμη, χαρτόκουτο, θήκη ή άλλο δοχείο που δεν συσκευάζεται και αποσυσκευάζεται από εμάς.
11.3.10 Απώλεια ή ζημιά σε πορσελάνη, γυάλινα σκεύη και εύθραυστα αντικείμενα εκτός εάν έχουν συσκευαστεί και αποσυσκευαστεί επαγγελματικά από εμάς ή τον υπεργολάβο μας – σε περίπτωση ατυχήματος που αφορά συσκευασία που έχει συσκευαστεί από τον ιδιοκτήτη όπου θα προέκυπτε ζημία ανεξάρτητα από την ποιότητα της συσκευασίας , Τότε η μέγιστη ευθύνη μας περιορίζεται σε 5 ευρώ για το σύνολο του περιεχομένου του κουτιού ή την πραγματική αξία των ζημιωμένων αντικειμένων (λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία και την κατάσταση των αντικειμένων κατά τη στιγμή της απώλειας ή ζημίας), όποια είναι μικρότερη.
11.3.11 Για ηλεκτρικές ή μηχανικές διαταραχές σε οποιαδήποτε συσκευή, όργανο, ρολόι, υπολογιστή ή άλλο εξοπλισμό, εκτός εάν υπάρχουν ενδείξεις σχετικής εξωτερικής ζημιάς. .
11.3.12 Για οποιαδήποτε προϊόντα που έχουν προϋπάρχον ελάττωμα ή είναι εγγενώς ελαττωματικά.
11.4 Κανένας υπάλληλος της μεταφορική μας δεν θα είναι υπεύθυνος ξεχωριστά για τυχόν απώλεια, ζημιά, εσφαλμένη παράδοση, λάθη ή παραλείψεις σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας.
11.5 Η ευθύνη μας θα σταματήσει με την ολοκλήρωση της παράδοσης (βλ. Σημείο 12.1 παρακάτω).
12. Προθεσμία για αξιώσεις
12.1 Εάν εσείς ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός σας συλλέγετε τα αγαθά, πρέπει να ειδοποιηθείτε εγγράφως για τυχόν απώλεια ή ζημία κατά τη στιγμή που θα παραδοθούν τα εμπορεύματα σε εσάς ή στον πράκτορά σας διαφορετικά Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι.
12.2 Παρά τις ρήτρες 9, 10 και 11, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια ή βλάβη των αγαθών, εκτός εάν μας γνωστοποιηθεί αξίωση ή ο αντιπρόσωπος ή η εταιρεία που πραγματοποιεί τη συλλογή ή την παράδοση των προϊόντων για λογαριασμό μας, (Ή με εύλογη επιμέλεια θα έπρεπε να έχει ανακαλυφθεί) και εν πάση περιπτώσει εντός επτά (3) ημερών από την παράδοση των αγαθών από εμάς.
12.3 Για τα εμπορεύματα που παραδίδουμε, πρέπει να μας ενημερώσετε εγγράφως για τυχόν απώλειες και ζημίες εντός 3 ημερών από την παράδοση από εμάς. Μπορούμε να συμφωνήσουμε να παρατείνουμε αυτήν την προθεσμία μετά την παραλαβή της έγγραφης αίτησής σας, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραληφθεί αυτή η αίτηση εντός επτά (3) ημερών από την παράδοση. Η συγκατάθεση σε ένα τέτοιο αίτημα δεν θα παρακρατηθεί αδικαιολόγητα.
13. Καθυστερήσεις στη διαμετακόμιση
13.1 Εκτός από τη δική μας αμέλεια ή παραβίαση της σύμβασης, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για καθυστερήσεις στη διαμετακόμιση.
13.2 Αν δεν είναι δικό μας λάθος Δεν είμαστε σε θέση να παραδώσουμε τα προϊόντα σας, θα τα πάρουμε στο κατάστημα μας. Στη συνέχεια, θα εκπληρωθεί η Συμφωνία και τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης και της παράδοσης, θα πραγματοποιηθούν με δικά σας έξοδα.
13.3 Οι χρόνοι διαμετακόμισης που αναφέρονται από εμάς υπολογίζονται και βασίζονται σε πληροφορίες που είναι γνωστές σε εμάς την εποχή εκείνη. Οι χρόνοι διαμετακόμισης ενδέχεται να ποικίλλουν λόγω ορισμένων παραγόντων που δεν εμπίπτουν στον έλεγχό μας, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό των αλλαγών στις ημερομηνίες ιστιοπλοΐας ή αναχώρησης της εταιρείας φορτίου / ναυτιλίας, αλλαγών στις διαδρομές που χρησιμοποιεί η ναυτιλιακή εταιρεία και τη συμφόρηση του λιμένα. Θα σας συμβουλέψουμε για τυχόν ουσιώδεις αλλαγές στους χρόνους διέλευσης αμέσως μόλις καταλάβουμε. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια ή ζημιά που έχετε προκληθεί από εσάς ως αποτέλεσμα καθυστερήσεων στο χρόνο διαμετακόμισης, εκτός αν οφείλεται άμεσα στην αμέλειά μας ή στην παράβαση της σύμβασής μας. 14. Το δικαίωμά μας να διατηρούμε τα εμπορεύματα,
Η μεταφορική Δρομείς έχει το νόμιμο δικαίωμα να κατέχει αγαθά από μεταφορά η μετακόμιση έως ότου ο Πελάτης καταβάλει όλες τις εκκρεμείς χρεώσεις. Έχουμε το δικαίωμα να παρακρατήσουμε και τελικά να διαθέσουμε ορισμένα ή όλα τα αγαθά εάν δεν καταβάλετε τις χρεώσεις και τις άλλες πληρωμές που οφείλονται βάσει αυτής ή άλλης Συμφωνίας. (Βλέπε επίσης άρθρο 23). Αυτές περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις που έχουμε καταβάλει εξ ονόματός σας. Ενώ κρατάμε τα εμπορεύματα, θα είστε υπόχρεοι να πληρώσετε όλα τα έξοδα αποθεματοποίησης και άλλα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων) που επιβαρύνουν την μεταφορική Δρομείς για την ανάκτηση των χρεώσεων μας και την εφαρμογή του δικαιώματός μας. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις εξακολουθούν να ισχύουν.
15. Διαφορές
Εάν υπάρχει διαφορά που απορρέει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί, οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να προσφύγει σε αρμόδιο δικαστήριο.
16. Το δικαίωμά μας να αναθέσουμε υπεργολαβικά το έργο
16.1 Διατηρούμε το δικαίωμα να αναθέσουμε υπεργολαβικά μέρος ή το σύνολο της εργασίας.
16.2 Σε περίπτωση υπεργολαβίας, τότε οι όροι αυτοί θα εξακολουθήσουν να ισχύουν.
17. Διαδρομή και μέθοδος
17.1 Έχουμε το δικαίωμα να επιλέξουμε τη μέθοδο και τη διαδρομή για την εκτέλεση των εργασιών.
17.2 Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί άλλως γραπτώς διαφορετικά στην προσφορά μας, ο υπόλοιπος χώρος / όγκος / χωρητικότητα στα οχήματα μας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποστολές άλλων πελατών.
18. Συμβουλές και πληροφορίες για μετακομίσεις
Θα χρησιμοποιήσουμε τις εύλογες προσπάθειές μας να σας παρέχουμε ενημερωμένες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν πάντα σαν συμβουλή για οτιδήποτε αφορά στη μετακόμιση σας ( Συμβουλές, tips, κτλπ).
19. Εφαρμοστέο δίκαιο
Κάθε διαφορά μεταξύ μας θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και τη δικαιοδοσία των Ελληνικών αρχών.
20. Η διεύθυνση προώθησης
20.1 Εάν μας δώσετε εντολή να αποθηκεύσουμε τα προϊόντα σας, πρέπει να μας δώσετε μια σωστή και ενημερωμένη διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου και να μας ειδοποιήσετε εάν αλλάξει. Όλη η αλληλογραφία και οι ειδοποιήσεις θα θεωρούνται ότι έχουν παραληφθεί από εσάς επτά ημέρες μετά την αποστολή τους από την πρώτη θέση στην τελευταία σας διεύθυνση που καταγράφηκε από εμάς.
20.2 Εάν δεν παρέχετε διεύθυνση ή και δεν απαντάτε στην αλληλογραφία ή στις ανακοινώσεις μας, μπορούμε να δημοσιεύσουμε αυτές τις ειδοποιήσεις σε μια δημόσια εφημερίδα στην περιοχή από την οποία αποσύρθηκαν τα εμπορεύματα. Αυτή η ειδοποίηση θα θεωρηθεί ότι έχει παραληφθεί από εσάς επτά ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της εφημερίδας. Σημείωση: Εάν δεν είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα σας χρεώσουμε οποιεσδήποτε δαπάνες προκύψουν για τον προσδιορισμό του τόπου σας.
21. Κατάλογος αγαθών (απόθεμα) ή απόδειξης
Όταν παράγουμε αναλυτικό κατάλογο των προϊόντων σας (απόθεμα) ή απόδειξη και σας τα στείλουμε, θα γίνονται αποδεκτά ως ακριβή εκτός και αν μας γράψετε σε 10 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής , η σε μια εύλογη χρονική περίοδο που συμφωνείται μεταξύ μας, ειδοποιώντας μας για οποιαδήποτε λάθη ή παραλείψεις.
22 Αναθεώρηση των τελών αποθήκευσης
Αναθεωρούμε περιοδικά τις χρεώσεις αποθήκευσης. Θα σας δοθεί γραπτή προειδοποίηση 30 ημερών πριν για τυχόν αυξήσεις.
23 Το δικαίωμά μας να πωλούμε ή να διαθέτουμε τα εμπορεύματα
Εάν η πληρωμή των χρεώσεων μας σχετικά με τα εμπορεύματά σας είναι σε καθυστέρηση και με προειδοποίηση τριών μηνών, έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από εσάς να αφαιρέσετε τα προϊόντα σας από την επιμέλεια και να πληρώσετε όλα τα οφειλόμενα χρήματα σε εμάς. Εάν δεν καταβάλετε όλα τα υπόλοιπα που οφείλονται σε εμάς, μπορούμε να πωλήσουμε ή να διαθέσουμε ορισμένα ή όλα τα προϊόντα χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Το κόστος της πώλησης ή διάθεσης θα χρεωθεί σε εσάς. Τα καθαρά έσοδα θα πιστωθούν στο Λογαριασμό σας και οποιοδήποτε ενδεχόμενο πλεόνασμα θα σας καταβληθεί χωρίς τόκο. Εάν δεν ληφθεί ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό, Μπορούμε να προσπαθήσουμε να ανακτήσουμε το υπόλοιπο από εσάς.
24. Τερματισμός
Εάν οι πληρωμές είναι ενημερωμένες, δεν θα τερματίσουμε την παρούσα σύμβαση εκτός εάν σας δώσουμε γραπτή προειδοποίηση τριών μηνών. Εάν επιθυμείτε να τερματίσετε τη σύμβαση αποθήκευσης, πρέπει να μας δώσετε προειδοποίηση τουλάχιστον 10 εργάσιμων ημερών (οι εργάσιμες ημέρες ορίζονται στην παράγραφο 7 παραπάνω). Εάν μπορούμε να απελευθερώσουμε τα προϊόντα νωρίτερα, θα το πράξουμε, υπό τον όρο ότι ο λογαριασμός σας θα πληρωθεί ενημερωμένος. Οι χρεώσεις για την αποθήκευση καταβάλλονται μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία θα έπρεπε να έχει τεθεί σε ισχύ η προκήρυξη.

Μετακόμιση εύκολα από επαγγελματίες

Η συνεργασία για έναν ιδιώτη που ψάχνει μεταφορική για μετακόμιση πρεπει να είναι απλή, εύκολή και ξεκάθαρη. Εδώ στη μεταφορική Δρομείς θα σας δώσουμε την καλύτερη λύση για τη μετακόμιση σας και θα απαλλαγείτε από το άγχος της όλης διαδιακασίας... Εσείς θα ασχολείθείτε με ότιδήποτε άλλο!

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία