Γενικοί όροι ανάληψης μεταφοράς δεμάτων και εμπορευμάτων

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΔΡΟΜΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΔΡΟΜΕΙΣ

Για τη μεταφορά εμπορευμάτων και δεμάτων μέσω του συστήματος αποστολής και διεκπεραίωσης της Μεταφορικής Δρομείς, ο αποστολέας συμφωνεί με τους όρους και τις ρήτρες οι οποίες αναφέρονται στο παρόν έντυπο. Κανένας εκπρόσωπος, πράκτορας ή εργαζόμενος της μεταφορικής Δρομείς, στο εξής Εταιρεία, ούτε ο αποστολέας έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να άρει τους αναφερόμενους όρους και ρήτρες ή κάποιους εξ αυτών. Η μεταφορά εμπορευμάτων και δεμάτων από το σύστημα διεκπεραίωσης της μεταφορικής Δρομείς διέπεται από τους όρους και τις ρήτρες που αναφέρονται στο παρόν. Ο αποστολέας η ο παραλήπτης έχει ρητή γνώση αυτών των όρων και ανεπιφύλακτα τους αποδέχεται.

Άρθρο 1: Το συνοδευτικό δελτίο ταχυμεταφοράς (φορτωτική η τιμολόγιο η απόδειξη μεταφοράς.) είναι μη διαπραγματεύσιμο. Συμπληρώνεται από τον αποστολέα ή από την μεταφορική Δρομείς για λογαριασμό του. Ο αποστολέας δηλώνει και αποδέχεται ότι είναι κύριος ή κάτοχος ή εκπρόσωπος του κυρίου ή του κατόχου των μεταφερόμενων αγαθών που περιγράφονται στο έντυπο η έχει συνοδευτικό τιμολόγιο – απόδειξη – δελτίο αποστολής κτλ. Ο αποστολέας δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται τους όρους μεταφοράς από το σύστημα της μεταφορικής Δρομείς.

Άρθρο 2: Η Μεταφορική Δρομείς έχει το δικαίωμα να ελέγξει το περιεχόμενο του δέματος που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει για μεταφορά αλλά όχι και την υποχρέωση. Αν η Εταιρεία κρίνει ότι ένα αντικείμενο είναι επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και υγεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την ανάληψή του και περαιτέρω διακίνηση της αποστολής και να ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες αρχές. Η Μεταφορική Δρομείς δεν αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των παρακάτω αντικειμένων:Παράνομες ουσίες, εκρηκτικές ύλες, χρήματα, χρυσαφικά και γενικά είδη που η διακίνησή τους απαγορεύεται ή περιορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τις διεθνείς συμβάσεις. Επιπλέον, η μεταφορική Δρομείς δεν κάνει αποδεκτά προς διακίνηση όσα αντικείμενα δεν είναι κατάλληλα συσκευασμένα, καθώς και αντικείμενα των οποίων ο αποστολέας αρνείται να δηλώσει επαρκή στοιχεία του ή στοιχεία του παραλήπτη που ζητούνται από τη Μεταφορική Δρομείς. Η Μεταφορική Δρομείς δικαιούται κατά την παραλαβή είτε σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μετά την παραλαβή της, να μην προχωρήσει σε διεκπεραίωση της αποστολής αν υπάρχουν ενδείξεις απαγορευμένου περιεχομένου ή ανεπαρκή στοιχεία παραλήπτη καθώς και αν δεν έχει υποβληθεί τελωνειακή δήλωση όταν αυτή απαιτείται από τους εφαρμοστέους τελωνειακούς κανονισμούς.

Άρθρο 3: Η Μεταφορική Δρομείς καταβάλλει κάθε προσπάθεια και προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια με στόχο την ταχύτατη παράδοση, σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας της. Σε καμία όμως περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης κάθε αποστολής ή για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη, θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόν κέρδος, για μη προσήκουσα παράδοση ή μη παράδοση οφειλόμενη σε απρόβλεπτες αιτίες ή σε ανώτερη βία, όπως ενδεικτικά: α) λόγω απρόοπτων γεγονότων, πέρα από τις αντικειμενικά ανθρώπινες δυνατότητες (ατύχημα ανεξάρτητα ευθύνης, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων, απεργίες, πόλεμος ή γενική ή μερική επιστράτευση κ.ά.), β) λόγω πράξεως παραλείψεως ή λανθασμένων οδηγιών του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου έχοντος συμφέρον από τη συγκεκριμένη αποστολή, γ) λόγω του περιεχομένου της αποστολής στο οποίο μπορεί να επέλθει ειδική βλάβη, αλλοίωση ή καταστροφή. Επιπλέον, η μεταφορική Δρομείς δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόν κέρδος, εξ αιτίας καθυστέρησης ή μη παράδοσης ή βλάβης ή καταστροφής του αντικειμένου, όταν δεν δηλωθεί από τον αποστολέα το είδος, η φύση και η αξία του αντικειμένου και αυτά δεν αναγραφούν στη φορτωτική. ή όταν ο αποστολέας δεν εξέδωσε και δεν παρέδωσε στην επιχείρηση τα προβλεπόμενα από το νόμο φορολογικά στοιχεία και άλλα παραστατικά έγγραφα καθώς επίσης και όσες περιπτώσεις ορίζονται στον Κώδικα Δεοντολογίας παροχής μεταφορικών  υπηρεσιών. Οι ενδεικτικοί χρόνοι παράδοσης αναγράφονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.oi-dromeis.gr και στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογό της. Σε καμία περίπτωση τυχόν αποζημίωση για καθυστέρηση δεν μπορεί να υπερβεί τα ποσά που καταβάλλει η Μεταφορική Δρομείς για περιπτώσεις απώλειας ή καταστροφής μη ασφαλισμένων αποστολών κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 8 των παρόντων.

Άρθρο 4: Ο αποστολέας εγγυάται ότι: α) κάθε δήλωση του σχετικά με παρεχόμενα στοιχεία για την διακίνηση της αποστολής συμπεριλαμβανομένης ρητά και τυχόν δήλωση για το περιεχόμενο είναι αληθής και ακριβής, β) στο υπό διεκπεραίωση αντικείμενο έχουν σημειωθεί σωστά τα απαιτούμενα σημεία, στοιχεία και διεύθυνση του παραλήπτη, γ) το υπό διεκπεραίωση αντικείμενο έχει συσκευασθεί έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διεκπεραίωση του, δ) τυχόν προσωπικά δεδομένα που παρέχει μεταφορική Δρομείς είναι ακριβή και έχουν ληφθεί με νόμιμο τρόπο, διαφανή και αντικειμενικό, με συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων τόσο για την επεξεργασία  τους, όσο και για τη διαβίβαση τους στην Εταιρεία, ε) επιτρέπει την επεξεργασία των δεδομένων αυτών για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης στο πλαίσιο της εκτέλεσης, της οποίας εμπίπτει και η αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (sms/ e-mail) σχετικά με τη διακίνηση της αποστολής, στ) να καταβάλλει όλα τα τυχόν πρόσθετα έξοδα που ανακύπτουν κατά τη διεκπεραίωση, την επιστροφή ή την αποθήκευση των αντικειμένων καθώς και οποιαδήποτε τυχόν επιπλέον χρέωση απαιτηθεί λόγω της φύσης του αντικειμένου.

Άρθρο 5: Η Μεταφορική Δρομείς δικαιούται να παρακρατήσει ή να μην παραδώσει κάθε είδος που μεταφέρει προκειμένου να εξασφαλίσει την δαπάνη που προκύπτει από την μεταφορά (ναύλοι- φορτωτικές κ.λ.π.) μέχρι να εξοφληθεί.

Άρθρο 6: Η Μεταφορική Δρομείς διεκπεραιώνει αποστολές με χρέωση στον παραλήπτη. Σε περίπτωση άρνησης καταβολής της αμοιβής από τον παραλήπτη για οποιονδήποτε λόγο, την εξόφληση της Μεταφορικής Δρομείς αναλαμβάνει ο αποστολέας.

Άρθρο 7: Η Μεταφορική Δρομείς διεκπεραιώνει αποστολές εμπορευμάτων και δεμάτων, αντικαταβολών και μεταφορών και με μη έγγραφη (τηλεφωνική- ηλεκτρονική κλπ) εντολή. Στις περιπτώσεις αυτές ο εντολέας έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναγραφόμενου στη φορτωτική – τιμολόγιο η απόδειξη μεταφοράς ως «αποστολέα»

Άρθρο 8: Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας μεταφερομένων, η ευθύνη της Μεταφορικής Δρομείς περιορίζεται έως το ποσό των 100 ΕΥΡΩ για δεμάτα και σύμφωνα με την πραγματική αξία του περιεχομένου του. Ως πραγματική αξία του περιεχομένου της αποστολής νοείται το κόστος (καθαρή αξία- προ φόρου προστιθέμενης αξίας) επισκευής, αντικατάστασης ή αγοράς αυτών που αποδεικνύεται εκ των προσκομιζομένων από τον δικαιούχο παραστατικών, λαμβανομένου υπόψη του αντικειμένου κατά την παράδοση. Για τον υπολογισμό της πραγματικής αξίας δεν λαμβάνεται υπόψη η εμπορική τους χρησιμότητα ή η τυχόν ιδιαίτερη αξία- χρησιμότητα που είχε το περιεχόμενο της αποστολής για τον δικαιούχο της αποζημίωσης. Ο αποστολέας είτε ο εκάστοτε χρήστης των υπηρεσιών (παραλήπτης, εντολέα κλπ) αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω ανώτατα ποσά αποζημίωσης, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και τυχόν αποζημίωσή του για ηθική βλάβη, ενώ η συνεπαγόμενη απώλεια κέρδους δεν αποζημιώνεται. Ο αποστολέας δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε επιπλέον αξίωσή του κατά της μεταφορικής Δρομείς για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόν κέρδος από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται, σε κάθε περίπτωση δηλώνει ανέκκλητα ότι προβαίνει σε άφεση χρέους από τις αιτίες αυτές. Τα ανωτέρω ποσά ισχύουν ανά αποστολή και δεν μπορούν να είναι υψηλότερα ακόμα και αν έχει τεθεί υπόψη της Εταιρείας από πριν ο ενδεχόμενος κίνδυνος. Η  Μεταφορική Δρομείς δεν γνωρίζει το περιεχόμενο των αποστολών και ως εκ τούτου ο αποστολέας αναγνωρίζει σε περίπτωση μη ασφάλισης της αποστολής του ότι η αξία του περιεχομένου της αποστολής καλύπτεται μέχρι τα παραπάνω ανώτερα ποσά, άλλως φέρει ο ίδιος την ευθύνη για το τυχόν υπερβάλλον της αξίας της. Για να καταβληθούν τα ως άνω ποσά στον δικαιούχο της αποζημίωσης θα πρέπει να υπάρχει αποδεδειγμένη ευθύνη της Εταιρείας και ο δικαιούχος να έχει ακολουθήσει την διαδικασία του άρθρου 13 των παρόντων. Ως δικαιούχος της αποζημίωσης λογίζεται ο αποστολέας και στην περίπτωση που κοινοποιηθεί στην Εταιρεία έγγραφη παραίτησή του ο παραλήπτης της αποστολής. Σε περίπτωση που το πρόσωπο αποστολέα και εντολέα για την διακίνηση της αποστολής διαφέρει ως δικαιούχος τυχόν αποζημίωσης που θα εγκριθεί θεωρείται αρχικά ο αναγραφόμενος στο συνοδευτικό δελτίο ταχυμεταφοράς ως αποστολέας του αντικειμένου, ουχί ο εντολέας και σε περίπτωση έγγραφης παραίτησης του αναγραφόμενου ως αποστολέα ο παραλήπτης. Τα ανώτερα ποσά αποζημίωσης ισχύουν και για αποστολές με δηλωμένη αξία όταν δεν είναι ασφαλισμένες σύμφωνα με τα επόμενα. Επιπλέον, ανάλογα με την δηλούμενη από τον αποστολέα αξία του μεταφερόμενου αντικειμένου, κάθε μεταφερόμενο αντικείμενο που διακινείται εντός Ελλάδας μπορεί προαιρετικά να ασφαλίζεται για απώλεια, κλοπή ή καταστροφή  της, μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας που συνεργάζεται η μεταφορική Δρομείς για ποσό μεγαλύτερο των παραπάνω αποζημιώσεων, με επιβάρυνση του χρήστη ίση με ποσοστό 0,6% επί της δηλούμενης αξίας του αντικειμένου. Για να γεννηθεί η αξίωση για το επιπλέον ποσό της αποζημίωσης το περιεχόμενο της αποστολής που απωλέσθη, εκλάπη ή χάθηκε πρέπει να είναι δηλωμένης αξίας, ασφαλισμένο για την αξία αυτή και να έχει καταβληθεί το πρόσθετο κόστος του ασφαλίστρου εμπροθέσμως. Στην περίπτωση που η αξία της αποστολής δεν έχει δηλωθεί και το αντίστοιχο πρόσθετο κόστος της ασφάλισης δεν έχει καταβληθεί η αξίωση δεν γεννάται. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που ο χρήστης των υπηρεσιών (Εντολέας, Αποστολέας ή Τρίτος) προβεί σε ασφάλιση των διακινούμενων μέσω της μεταφορικής Δρομείς αντικειμένων και σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία πέραν της συνεργαζόμενης με την Εταιρεία, δικής του επιλογής, η ευθύνη της μεταφορικής Δρομείς δεν θα υπερβαίνει  σε καμία περίπτωση το ποσό των των 100 ΕΥΡΩ για δέματα έναντι οποιουδήποτε συμπεριλαμβανομένης και της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρείας. Στην περίπτωση που το υπό διακίνηση μεταφερόμενο αντικείμενο μέσω της Μεταφορικής Δρομείς έχει ασφαλιστεί από τον χρήστη των υπηρεσιών της Εταιρείας (Εντολέας, Αποστολέας ή Τρίτος) σε ασφαλιστική εταιρεία ή με ασφαλιστήριο συμβόλαιο επιλογής του αυτός δηλώνει ότι εγγυάται στην Μεταφορική Δρομείς ότι στην ασφάλιση έχει συμπεριληφθεί ο όρος παραίτησης του αναγωγικού δικαιώματος της ασφαλιστικής εταιρείας κατά της Εταιρείας (μεταφορέα) και είναι υπεύθυνος έναντι της  Μεταφορικής Δρομείς για κάθε ζημιά που τυχόν υποστεί από τη μη αναγραφή του ανωτέρου όρου στην ασφαλιστική κάλυψη επιλογής του.

Άρθρο 9: Η  Μεταφορική Δρομείς δεν φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης για οποιαδήποτε αποστολή  και για οποιαδήποτε αιτία αν δεν έχει εξοφληθεί κάθε οικονομική υποχρέωση προς την Μεταφορική Δρομείς εμπρόθεσμα βάσει της προβλεπόμενης μεταξύ τους συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν ασφαλίστρων. Η Μεταφορική Δρομείς δικαιούται να συμψηφίσει τυχόν οφειλόμενη αποζημίωση προς τον δικαιούχο με ποσά αποζημίωσης που οφείλονται από αυτόν(δικαιούχο) στην Εταιρεία.

Άρθρο 10: Ο χρήστης των υπηρεσιών ρητά δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται τις χρεώσεις των υπηρεσιών δυνάμει του τιμοκαταλόγου της Εταιρείας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.oi-dromeis.gr/ . Επίσης δηλώνει ότι αναγνωρίζει και αποδέχεται δυνάμει του τιμοκαταλόγου ότι η χρέωση κάθε αποστολής εξαρτάται από τον όγκο και το βάρος της. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της ογκομέτρησης της αποστολής (ΜΗΚΟΣ Χ ΥΨΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ σε εκατοστά / 5.000) είναι μεγαλύτερο από το βάρος ζυγίσματος  τότε  αποδέχεται ότι η χρέωση γίνεται σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ογκομέτρησης.

Άρθρο 11: Για κάθε αποστολή μέσω της Μεταφορικής Δρομείς και εφόσον πρόκειται για αντικείμενα, απαιτείται η συνοδεία από τα κατά νόμο απαραίτητα δικαιολογητικά για τη μεταφορά.

Άρθρο 12: Στην περίπτωση που μεταφερόμενο αντικείμενο δεν κατέστη δυνατό να επιδοθεί στον παραλήπτη για οποιαδήποτε αιτία, ενημερώνεται ο παραλήπτης με έγγραφη ειδοποίηση και προγραμματίζεται δεύτερη ή και περισσότερες προσπάθειες επίδοσης κατόπιν συνεννόησης με τον παραλήπτη ή τον αποστολέα. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή οριστικά η επίδοση του αντικειμένου  στον παραλήπτη για οποιαδήποτε αιτία, ακόμα και σε περίπτωση άρνησης του παραλήπτη να παραλάβει, ενημερώνεται ο αποστολέας άμεσα και η αποστολή επιστρέφεται σ’ αυτόν με δική του χρέωση ανάλογη του κόστους επιστροφής, με την επιφύλαξη της εταιρείας για οποιαδήποτε ζημία της. Τα μεταφερόμενα αντικείμενα τα οποία δεν κατέστη δυνατό να επιδοθούν στον παραλήπτη ή να επιστραφούν στον αποστολέα θεωρούνται οριστικά ανεπίδοτα και θα ακολουθείται η διαδικασία καταστροφής τους.

Άρθρο 13: Κάθε απαίτηση πρέπει να εγερθεί από τον δικαιούχο και να επιδοθεί εγγράφως στα γραφεία της Μεταφορικής Δρομείς  σε διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αναλήψεως της αποστολής από την Εταιρεία. Για επίλυση τυχόν διαφορών αυτή μπορεί να γίνει μέσω Φιλικού Διακανονισμού. Για κάθε διαφορά μεταξύ του χρήστη και της Μεταφορικής Δρομείς αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Για όσα δεν ορίζονται στο παρόν ισχύει ο Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον  Καταναλωτή της Εταιρείας (ΧΥΚ). Ο χρήστης των υπηρεσιών της Εταιρείας δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση και τα αποδέχεται. Για τυχόν πληροφορίες οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια για την εξυπηρέτησή τους καταστήματα της Εταιρείας, με τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας τηλεφωνικά στο 2103001380 αλλά και εγγράφως μέσω fax στο 2103003651, e-mail στο info@oi-dromeis.gr κλπ.

Άρθρο 14: Οι χρήστες των υπηρεσιών της Μεταφορικής Δρομείς, αποστολέας και παραλήπτης, δηλώνουν ότι τα τυχόν προσωπικά δεδομένα και η υπογραφή που δίδονται στην Μεταφορική Δρομείς για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης είναι ακριβή και συναινούν στην αποθήκευση και επεξεργασία τους από την Μεταφορική Δρομείς στο ως άνω πλαίσιο.

Άρθρο 16:  Η Μεταφορική Δρομείς διαθέτει Πολιτική Διασφάλισης Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών. Το πλήρες κείμενο των ανωτέρω πολιτικών, η παρούσα σύμβαση και ο Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή της Μεταφορικής Δρομείς που διέπουν κάθε μεταφορά μέσω αυτής, ως  είναι σε ισχύ καθώς και τυχόν τροποποιήσεις τους, δημοσιεύονται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Εταιρείας https://www.oi-dromeis.gr.